Notatka z Regionalnych rekolekcji w Głogowie w 2018r.

         Bracia i Siostry z FZŚ Regionu Wrocławskiego, przeżywali po raz piąty rekolekcje regionalne w Domu Rekolekcyjnym - Cisi Pracownicy Krzyża w Głogowie, w dniach 30.11. i 01,02.12.2018r.

Temat rekolekcji: Lampa Reguły - (40 lat od jej zatwierdzenia)

Prowadzący: o. Tomasz Kryger OFMCap – Asystent Regionalny

         W rekolekcjach uczestniczyli profesi, nowicjusze FZŚ i sympatycy ze Wspólnot z: Nowej Soli, Zielonej Góry (z parafii św Franciszka z Asyżu i z parafii św Jadwigi), Żar, Jeleniej Góry, Kowar, Świdnicy z parafii NMP Królowej Polski, Głogowa, Legnicy, Wrocławia z parafii św Augustyna.

W grupie 55 osób, byli młodzi, dojrzali i z złotej jesieni.

         Każdego dnia: uczestniczyliśmy we Mszy Św., w Adoracji Najświętszego Sakramentu, była modlitwa, konferencje głoszone przez Rekolekcjonistę, mieliśmy spotkania braterskie. Przy modlitwie brewiarzowej, przed każdym odmawianiem psalmu był czytany komentarz św Jana Pawła II.

W piątek rozważaliśmy Drogę Krzyżową, korzystając z tekstu opracowanego przez s.Jolantę Bogdanów z Rady Narodowej.

O.Tomasz na spotkaniu braterskim powiedział, że w intencji naszych rekolekcji modliły się siostry ze  zgromadzeń franciszkańskich: serafitki, felicjanki,  józefitki i sługi Jezusa.

Po Mszy Św. niedzielnej każdy uczestnik, wybrał losowo intencje modlitwy wstawienniczej. To jeden z elementów budowania braterstwa, bez którego nie ma więzi we wspólnocie.

Konferencje wygłoszone przez o. Tomasza dotyczyły:

R e g u ł y, p o w o ł a n i a , m o d l i t w y.

Warto przywołać wybrane wątki z konferencji, aby w nas „zostały na dłużej”.

         - R e g u ł a - jest lampą, narzędziem w życiu, które musi być podłączone do źródła energii. Inaczej lampa będzie bezużyteczna. Reguła, kilkoma zapisanymi stronami, niespełniającymi żadnej roli w życiu tercjarza. Dla nas źródłem energii jest Bóg. Gdy mamy łączność z Bogiem, jesteśmy do Niego podłączeni, pobieramy boską energię i wtedy świecimy lampą Reguły. Możemy być światłem wskazującym drogi naszego franciszkowego życia. Mamy być lampą co świeci franciszkańskimi ideałami, wprowadza jasność, wskazuje na Boży świat. Niesiemy lampę Reguły i idziemy przez życie. Lampa musi być podłączona do źródła światła, którym jest Bóg.

        - P o w o ł a n i e; „Zanim ukształtowałem cię w łonie matki, znałem cię, nim przyszedłeś na świat, poświęciłem cię…” (Jr 1,5). Taka była historia powołania Jeremiasza. Bóg powołuje nie tylko do FZŚ, ale do małżeństwa, do zawodu nauczyciela czy lekarza, itd. Jesteśmy we FZŚ dlatego, że jesteśmy powołani, czyli wezwani przez Boga do franciszkańskiej wspólnoty. Może nawet nie uświadamiamy sobie, że Bóg mnie woła. Ile musieliśmy usłyszeć słów Pana, być obdarowanymi natchnieniami Ducha Świętego, aby wstąpić do FZŚ. Powołanie Jeremiasza ma moc i siłę, by pokonać opory, które niesie życie. Z literatury znamy św. Franciszka, który pociąga nas swoim życiem. Wielu z nas zapewne usłyszało świadectwo lub osobiście spotkało jakiegoś tercjarza, którym to Bóg posłużył się i objawił nam drogę naszego życia w Kościele. Musimy zrozumieć, że powołanie to tajemnica, którą dotknął nas Bóg.

       - M o d l i t w a ; Rozdz. 8 Reguły podaje: „Tak jak Jezus był prawdziwym czcicielem Ojca, niech i oni uczynią modlitwę i rozważanie duszą swego życia i działania”. Franciszek z Asyżu nie tylko się modlił, ale sam był modlitwą. Chcemy Franciszka podpatrywać w modlitwie, by oddać się dialogowi  z Bogiem. Z osobą kochaną chcę się spotykać! Przed modlitwą jutrznią wołamy „Panie, otwórz wargi moje…” W tej prośbie jest zawarta katecheza o modlitwie: chrześcijanin musi wiedzieć, że bez Ducha Świętego nie mogę powiedzieć „Jezus jest Panem”. Jest to dialog z Najwyższym. Modlitwa to dar Boga dla człowieka – nie odwrotnie.

        

         Wspólnie przeżywane rekolekcje to korzystanie z jeszcze jednej Łaski Boga Najwyższego, który dał nam czas na kontynuację nawracania się. Ale to także możliwość doskonalenia się w odmawianiu modlitwy brewiarzowej, udziału w przygotowaniu do liturgii Mszy św., to troska o śpiew dla Boga, o Brata, Siostrę, dbałość o porządek,

Bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty, Pan, Bóg wasz!” (Kpł 19, 2).

br Zbigniew Mirecki - ofs

 

  • IMG_2577
  • IMG_2603
  • IMG_2606
  • IMG_2606_
  • IMG_2612-
  • IMG_2615
  • IMG_2617
  • IMG_2625